Protected Health Information (PHI)

Định nghĩa Protected Health Information (PHI) là gì?

Protected Health Information (PHI)Thông Tin Sức Khỏe (PHI). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Protected Health Information (PHI) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thông tin y tế được bảo vệ (PHI) là thông tin y tế mang tính chất cá nhân tìm thấy trong:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thông tin y tế tư nhân được chứa trong hồ sơ y tế điện tử (EMR) và phải được giữ an toàn. Với việc di chuyển để EMR, theo yêu cầu của Hoa Kỳ luật, kiên nhẫn và sự riêng tư những người ủng hộ đã trở nên ngày càng lo ngại rằng thông tin bệnh nhân nhạy cảm và dữ liệu được bảo vệ triệt để. PHI danh sách chỉ rõ sức khỏe (như lạm dụng ma túy hoặc các vấn đề sức khỏe tâm thần) có khả năng có thể dẫn đến từ chối việc làm hoặc cơ hội khác. Như vậy, PHI phải được bảo vệ đúng cách để ngăn chặn việc truy cập trái phép thông tin bệnh nhân y tế tư nhân.

What is the Protected Health Information (PHI)? - Definition

Protected health information (PHI) is individually identifiable health information found in:

Understanding the Protected Health Information (PHI)

Private health information is contained in electronic medical records (EMR) and must be kept secure. With the move to EMR, as required by U.S. law, patient and privacy advocates have become increasingly concerned that sensitive patient information and data be thoroughly protected. PHI that identifies health (such as drug abuse or mental health issues) can potentially lead to denial of employment or other opportunities. Thus, PHI must be properly protected to prevent the unauthorized access of private patient health information.

Thuật ngữ liên quan

  • Health Insurance Portability And Accountability Act (HIPAA)
  • Electronic Health Record (EHR)
  • Electronic Medical Record (EMR)
  • Health Information Technology For Economic And Clinical Health Act (HITECH Act)
  • Information Technology Consultant (IT Consultant)
  • Cyberchondriac
  • Data De-Identification
  • Health Level Seven Clinical Document Architecture (HL7-CDA)
  • Registered Health Information Administrator (RHIA)
  • Banker Trojan

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *