Push to Talk Over Cellular (PoC)

Định nghĩa Push to Talk Over Cellular (PoC) là gì?

Push to Talk Over Cellular (PoC)Push to talk over Cellular (PoC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Push to Talk Over Cellular (PoC) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Push to talk over Cellular (PoC) là một thông tin liên lạc di động hai chiều không dây cho phép ngay lập tức và kết nối di động toàn cầu với khả năng giao tiếp trên một sự thúc đẩy của một phím.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

PoC liên hợp gặt đập push-to-talk (PTT) lợi thế hoạt động với khả năng miễn dịch giao thoa và lợi thế điện thoại di động khác. Ví dụ, PoC sử dụng thông tin liên lạc half-duplex (chỉ có một cuộc gọi có thể được truyền bởi một người dùng) và một cuộc gọi có thể được nhận bởi một hoặc nhiều người sử dụng. Tính năng này rất hữu ích hơn khi người dùng duy nhất muốn nói chuyện với một nhóm mà không làm nhiều cuộc gọi.

What is the Push to Talk Over Cellular (PoC)? - Definition

Push to talk over cellular (PoC) is a wireless two-way cellular communication allowing instant and global mobile connectivity with the ability to communicate on a push of a key.

Understanding the Push to Talk Over Cellular (PoC)

PoC combines push-to-talk (PTT) operational advantages with interference immunity and other mobile phone advantages. For example, PoC uses half-duplex communication (only one call may be transmitted by a user) and one call may be received by one or more users. This feature is more useful when single user wants to talk to a group without making multiple calls.

Thuật ngữ liên quan

  • Networking
  • Wireless Fidelity (Wi-Fi)
  • Wireless
  • Mobile Phone
  • Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)
  • Public Switched Telephone Network (PSTN)
  • Duplex
  • Push-to-Talk (PTT)
  • Geotagging
  • MIDlet

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *