QWERTY

Định nghĩa QWERTY là gì?

QWERTYQWERTY. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ QWERTY - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

QWERTY (phát âm là "quirty") là một tính từ dùng để mô tả bàn phím Tây (hoặc Latin-based) tiêu chuẩn. Nếu bạn nhìn vào bàn phím của bạn, và sáu chữ cái đầu tiên dưới con số này là Q-W-E-R-T-Y, sau đó bạn có một bàn phím QWERTY.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the QWERTY? - Definition

QWERTY (pronounced "quirty") is an adjective used to describe standard Western (or Latin-based) keyboards. If you look at your keyboard, and the first six letters under the numbers are Q-W-E-R-T-Y, then you have a QWERTY keyboard.

Understanding the QWERTY

Thuật ngữ liên quan

  • QuickTime
  • Race Condition

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *