RED Baseband Signal

Định nghĩa RED Baseband Signal là gì?

RED Baseband SignalRED Baseband Signal. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ RED Baseband Signal - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một RED baseband tín hiệu là một loại ảnh hưởng đến hiện thân, hoặc tín hiệu thông minh chịu mà có thể tiết lộ thông tin an ninh quốc gia khi bị chặn. Nó là một thuật ngữ được sử dụng bởi an ninh quốc gia Viễn thông và Hệ thống thông tin an ninh mà theo NSTISSI số 7000, xác định những tín hiệu như hiện thân trí tuệ-mang không chủ ý, hoặc Tempest, có thể được phát hành bởi các thiết bị xử lý thông tin điện tử và cơ điện.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the RED Baseband Signal? - Definition

A RED baseband signal is a type of compromising emanation, or intelligence-bearing signal that could disclose national security information if intercepted. It is a term used by National Security Telecommunications and Information Systems Security which, under NSTISSI No. 7000, defines these signals as unintentional intelligence-bearing emanations, or TEMPEST, which may be released by electronic and electromechanical information-processing equipment.

Understanding the RED Baseband Signal

Thuật ngữ liên quan

  • Intelligence-Bearing Emanations
  • Impulsive Emanations
  • Emission Security (EMSEC)
  • TEMPEST
  • Baseband
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *