Reed-Solomon Codes

Định nghĩa Reed-Solomon Codes là gì?

Reed-Solomon CodesMã Reed-Solomon. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Reed-Solomon Codes - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Mã Reed-Solomon là các mã đại số sửa chữa sai sót về phía trước. mã Reed-Solomon có phạm vi rộng các ứng dụng trong giao tiếp kỹ thuật số và lưu trữ, chẳng hạn như đĩa CD, DVD, DVB và WiMAX.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mã Reed-Solomon đã được phát minh bởi Irving S. Reed và Gustave Solomonin năm 1960, và tiếp tục có một loạt các ứng dụng trong giao tiếp kỹ thuật số và lưu trữ.

What is the Reed-Solomon Codes? - Definition

Reed-Solomon codes are algebraic codes for forward error correction. Reed-Solomon codes have wide range of applications in digital communication and storage, such as CDs, DVDs, DVB and WiMAX.

Understanding the Reed-Solomon Codes

Reed-Solomon codes were invented by Irving S. Reed and Gustave Solomonin 1960, and continue to have a wide range of applications in digital communication and storage.

Thuật ngữ liên quan

  • Forward Error Correction (FEC)
  • Communication Streaming Architecture (CSA)
  • Data Communications (DC)
  • Telecommunications
  • Memory Address
  • Alan Turing
  • Digital
  • Cumulative Incremental Backup
  • Data at Rest
  • Data Integrity

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *