Relational Database Design (RDD)

Định nghĩa Relational Database Design (RDD) là gì?

Relational Database Design (RDD)Cơ sở dữ liệu quan hệ Thiết kế (RDD). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Relational Database Design (RDD) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ (RDD) mô hình thông tin và dữ liệu vào một tập hợp các bảng với hàng và cột. Mỗi hàng của một mối quan hệ / table đại diện cho một kỷ lục, và mỗi cột tượng trưng cho một thuộc tính của dữ liệu. Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) được sử dụng để thao tác cơ sở dữ liệu quan hệ. Các thiết kế của một cơ sở dữ liệu quan hệ gồm bốn giai đoạn, nơi dữ liệu được mô hình hóa thành một tập hợp các bảng có liên quan. Các giai đoạn là:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cơ sở dữ liệu quan hệ khác với cơ sở dữ liệu khác trong cách tiếp cận của họ để tổ chức dữ liệu và thực hiện các giao dịch. Trong một RDD, dữ liệu được tổ chức thành bảng và tất cả các loại truy cập dữ liệu được thực hiện thông qua các giao dịch được kiểm soát. Relational thiết kế cơ sở dữ liệu đáp ứng các ACID (số nguyên tử, tính nhất quán, tính toàn vẹn và độ bền) thuộc tính cần thiết từ một thiết kế cơ sở dữ liệu. thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ uỷ quyền sử dụng của một máy chủ cơ sở dữ liệu trong các ứng dụng để đối phó với vấn đề quản lý dữ liệu.

What is the Relational Database Design (RDD)? - Definition

Relational database design (RDD) models information and data into a set of tables with rows and columns. Each row of a relation/table represents a record, and each column represents an attribute of data. The Structured Query Language (SQL) is used to manipulate relational databases. The design of a relational database is composed of four stages, where the data are modeled into a set of related tables. The stages are:

Understanding the Relational Database Design (RDD)

Relational databases differ from other databases in their approach to organizing data and performing transactions. In an RDD, the data are organized into tables and all types of data access are carried out via controlled transactions. Relational database design satisfies the ACID (atomicity, consistency, integrity and durability) properties required from a database design. Relational database design mandates the use of a database server in applications for dealing with data management problems.

Thuật ngữ liên quan

  • Database (DB)
  • Relational Database (RDB)
  • Database Software
  • Distributed Database
  • Database Repository
  • Structured Query Language (SQL)
  • Stored Procedure
  • Atomicity Consistency Isolation Durability (ACID)
  • Three-Schema Architecture
  • Commit

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *