Servlet Life Cycle

Định nghĩa Servlet Life Cycle là gì?

Servlet Life CycleVòng đời Servlet. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Servlet Life Cycle - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Vòng đời servlet là chế biến servlet chuỗi sự kiện Java xảy ra từ việc tạo ra dụ servlet để hủy diệt. Vòng đời servlet được điều khiển bởi các container mà triển khai các servlet.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Vòng đời servlet được tạo thành bốn giai đoạn:

What is the Servlet Life Cycle? - Definition

The servlet life cycle is the Java servlet processing event sequence that occurs from servlet instance creation to destruction. The servlet life cycle is controlled by the container that deploys the servlet.

Understanding the Servlet Life Cycle

The servlet life cycle is made up of four stages:

Thuật ngữ liên quan

  • Method
  • Software Life Cycle
  • System Development Lifecycle (SDLC)
  • Executable (.EXE)
  • Object-Oriented Programming (OOP)
  • Programming
  • Help Desk
  • Contact List
  • Castanet
  • Client/Server Architecture

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *