Short Message Service (SMS)

Định nghĩa Short Message Service (SMS) là gì?

Short Message Service (SMS)Dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Short Message Service (SMS) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) là công nghệ thông tin liên lạc cơ bản nhất để truyền dữ liệu di động và được đặc trưng bởi việc trao đổi tin nhắn văn bản chữ ngắn giữa dòng kỹ thuật số và các thiết bị di động. yếu tố có ảnh hưởng quan trọng SMS tin nhắn là khả năng chi trả.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

SMS được hỗ trợ bởi tất cả Global System for Mobile Communications (GSM) và điện thoại di động cũng có sẵn trên hệ thứ ba (3G) mạng không dây.

What is the Short Message Service (SMS)? - Definition

Short Message Service (SMS) is the most basic communications technology for mobile data transfer and is characterized by the exchange of short alphanumeric text messages between digital line and mobile devices. SMS messaging's key influential factor is affordability.

Understanding the Short Message Service (SMS)

SMS is supported by all Global System for Mobile Communications (GSM) mobile phones and is also available on third generation (3G) wireless networks.

Thuật ngữ liên quan

  • Instant Message (IM)
  • Global System for Mobile Communications (GSM)
  • Mobile Phone
  • Cellular Phone
  • Mobile Application (Mobile App)
  • Enhanced Messaging Service (EMS)
  • Common Short Code (CSC)
  • Dedicated Short Code (DSC)
  • Universal Computer Protocol (UCP)
  • A2P Messaging

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *