Silo

Định nghĩa Silo là gì?

SiloSilo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Silo - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một silo trong lĩnh vực CNTT là một điểm cô lập trong một hệ thống, nơi dữ liệu được lưu giữ và tách biệt từ các bộ phận khác của kiến ​​trúc. các chuyên gia CNTT thường nói về silo trong một cách tiêu cực, bởi vì dòng chảy tự do của dữ liệu là rất quan trọng trong hầu hết các hệ thống doanh nghiệp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhiều chuyên gia IT nói về những hạn chế và tác động tiêu cực của silo thông tin. Một ví dụ là một cơ sở dữ liệu quan hệ chung chung mà giữ thông tin doanh nghiệp. Những thông tin này có thể bao gồm định danh khách hàng, lịch sử mua hàng, thông tin sản phẩm hay bất kỳ loại khác của tài sản dữ liệu. Khi cơ sở dữ liệu không được kết nối đến các bộ phận khác của hệ thống, nó được coi như là một silo. Vấn đề với silo là các thông tin trở nên vô dụng khi nó không được chia sẻ. Trong ví dụ trên, người lao động trên các công nghệ “endpoint” hoặc các ứng dụng doanh nghiệp cá nhân không có thể tận dụng các cổ phiếu cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu đơn giản chỉ vì đó là không kết nối với kiến ​​trúc như một toàn thể. CNTT chuyên gia thường nói về mở lên silo thông tin sử dụng những thứ như các dịch vụ điện toán đám mây hiện đại, thiết kế mạng tinh vi và các công cụ quản lý phần mềm.

What is the Silo? - Definition

A silo in IT is an isolated point in a system where data is kept and segregated from other parts of the architecture. IT professionals often talk about silos in a negative way, because the free flow of data is so important in most enterprise systems.

Understanding the Silo

Many IT experts talk about the limitations and negative impact of information silos. One example is a generic relational database that keeps enterprise information. This information could consist of customer identifiers, purchase histories, product information or any other kind of data assets. When the database is not connected to other parts of the system, it is thought of as a silo. The problem with silos is that the information becomes useless when it is not shared. In the above example, workers on “endpoint” technologies or individual enterprise applications cannot make use of the database holdings, simply because that database is not connected to the architecture as a whole. IT experts often talk about opening up information silos using things like modern cloud services, sophisticated network design and software management tools.

Thuật ngữ liên quan

  • Information Technology (IT)
  • Master Data Management (MDM)
  • Data Management
  • Data Governance (DG)
  • Middleware
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • Retrosourcing
  • Application Portfolio
  • Contact Manager

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *