Sun Open Net Environment (Sun ONE)

Định nghĩa Sun Open Net Environment (Sun ONE) là gì?

Sun Open Net Environment (Sun ONE)Sun Môi trường Net mở (Sun ONE). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Sun Open Net Environment (Sun ONE) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Sun Open Net Environment (Sun ONE) là một thương hiệu cũ của Sun Microsystems bao gồm một bộ sản phẩm được thiết kế để xây dựng các dịch vụ web cấp độ doanh nghiệp. Sun ONE tên được sử dụng cho các sản phẩm từ liên minh của Sun với Netscape Communications Corporation (Netscape).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phát hành vào năm 2002, Sun ONE được thiết kế để cung cấp cho các doanh nghiệp với một bộ sản phẩm tích hợp chặt chẽ để xây dựng các dịch vụ web-based. Doanh nghiệp khác như một dịch vụ (EaaS) các giải pháp tạo điều kiện cho ứng dụng và phát triển dữ liệu thông qua một máy chủ Web. sản phẩm Sun ONE được phát triển bởi Sun ONE và tích hợp chặt chẽ, dẫn đến vấn đề tương thích ít hơn. Khi giới thiệu, Sun ONE cạnh tranh với Microsoft .NET. Mỗi sản phẩm đã sử dụng rộng rãi của Extensible Markup Language (XML), cho phép tương tác ứng dụng client / server. Sun sử dụng nền tảng lập trình Java, trong khi Microsoft sử dụng C #. Sun ONE sản phẩm có thương hiệu bao gồm Sun ONE Web Server, Sun ONE Studio và Sun ONE Active Server Pages.

What is the Sun Open Net Environment (Sun ONE)? - Definition

Sun Open Net Environment (Sun ONE) is an obsolete brand of Sun Microsystems comprised of a set of products designed for building enterprise-class Web services. The Sun ONE name was used for products from Sun's alliance with Netscape Communications Corporation (Netscape).

Understanding the Sun Open Net Environment (Sun ONE)

Released in 2002, Sun ONE was designed to provide enterprises with a set of tightly integrated products for building Web-based services. Other Enterprise as a Service (EaaS) solutions facilitated application and data development via a Web server. Sun ONE products were developed by Sun ONE and tightly integrated, resulting in fewer compatibility issues. When introduced, Sun ONE competed with Microsoft .NET. Each product made extensive use of Extensible Markup Language (XML), allowing client/server application interaction. Sun used the Java programming platform, while Microsoft used C#. Sun ONE branded products include the Sun ONE Web Server, Sun ONE Studio and Sun ONE Active Server Pages.

Thuật ngữ liên quan

  • Platform
  • Operating System (OS)
  • Extensible Markup Language (XML)
  • .NET Framework (.NET)
  • C Programming Language (C)
  • Java
  • Web Server
  • C# (C Sharp)
  • Web Service
  • Enterprise as a Service (EaaS)

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *