Systems Network Architecture (SNA)

Định nghĩa Systems Network Architecture (SNA) là gì?

Systems Network Architecture (SNA)Hệ thống Network Architecture (SNA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Systems Network Architecture (SNA) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Hệ thống Mạng Kiến trúc (SNA) là mạng thiết kế kiến ​​trúc 5 cấp độc quyền của IBM phát triển vào năm 1974 cho các máy tính mainframe. SNA bao gồm một loạt các phần cứng và phần mềm giao diện cho phép phần cứng và hệ thống phần mềm giao tiếp. Việc thiết kế 5 cấp đã phát triển thành một mô hình 7 cấp tương ứng chặt chẽ với quốc tế công nhận hệ thống mở Interconnection (OSI) mô hình, và bây giờ hỗ trợ peer-to-peer mạng của máy trạm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giữa những năm 1970 của IBM là chủ yếu một nhà cung cấp phần cứng cố gắng tăng doanh thu phần cứng. Để làm như vậy họ gây ra cho khách hàng đối với hệ thống thiết bị đầu cuối dựa trên tương tác và ra khỏi hệ thống hàng loạt các chương trình mà không cần can thiệp bằng tay thực hiện. Chiến thuật này đã để tăng doanh số của máy tính mainframe và thiết bị ngoại vi, và SNA được dự định để giảm chi phí phi chính máy tính và các vấn đề khác hoạt động mạng lớn. Những vấn đề này bao gồm:

What is the Systems Network Architecture (SNA)? - Definition

Systems Network Architecture (SNA) is IBM’s proprietary networking 5-level design architecture developed in 1974 for mainframe computers. SNA consists of a variety of hardware and software interfaces permitting hardware and software system communication. The 5-level design has evolved into a 7-level model closely corresponding to the internationally recognized Open Systems Interconnection (OSI) model, and now supports peer-to-peer networks of workstations.

Understanding the Systems Network Architecture (SNA)

In the mid 1970s IBM was principally a hardware vendor attempting to increase hardware sales. To do so they induced customers toward interactive terminal-based systems and away from batch systems that executed programs without manual intervention. The strategy was to increase sales of mainframe computers and peripherals, and SNA was intended to reduce the main non-computer costs and other problems operating large networks. These problems included:

Thuật ngữ liên quan

  • Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
  • Virtual Telecommunications Access Method (VTAM)
  • Advanced Peer-To-Peer Networking (APPN)
  • Open Systems Interconnection Model (OSI Model)
  • Network Addressable Unit (NAU)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *