Thread Creation

Định nghĩa Thread Creation là gì?

Thread CreationChủ đề Creation. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Thread Creation - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tạo chủ đề, trong bối cảnh của Java, xảy ra một trong hai bằng cách mở rộng các lớp chủ đề hoặc thực hiện các giao diện Runnable.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thực hiện giao diện Runnable liên quan đến các bước sau:

What is the Thread Creation? - Definition

Thread creation, in the context of Java, occurs either by extending the thread class or implementing the runnable interface.

Understanding the Thread Creation

Implementing the runnable interface involves the following steps:

Thuật ngữ liên quan

  • Java
  • Enterprise JavaBeans (EJB)
  • Abstract Class
  • Package
  • Class
  • Method
  • Thread
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *