Ubiquitous Computing

Định nghĩa Ubiquitous Computing là gì?

Ubiquitous ComputingUbiquitous Computing. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ubiquitous Computing - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Máy tính phổ biến là một mô hình trong đó xử lý thông tin được liên kết với từng hoạt động hoặc đối tượng như gặp phải. Nó liên quan đến việc kết nối các thiết bị điện tử, bao gồm bộ vi xử lý nhúng để truyền đạt thông tin. Thiết bị sử dụng máy tính phổ biến có tính sẵn sàng liên tục và được kết nối hoàn toàn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trọng tâm chính của máy tính phổ biến là việc tạo ra các sản phẩm thông minh được kết nối, làm cho thông tin liên lạc và trao đổi dữ liệu dễ dàng hơn và ít gây khó chịu.

What is the Ubiquitous Computing? - Definition

Ubiquitous computing is a paradigm in which the processing of information is linked with each activity or object as encountered. It involves connecting electronic devices, including embedding microprocessors to communicate information. Devices that use ubiquitous computing have constant availability and are completely connected.

Understanding the Ubiquitous Computing

The main focus of ubiquitous computing is the creation of smart products that are connected, making communication and the exchange of data easier and less obtrusive.

Thuật ngữ liên quan

  • Computing
  • Cloud Computing
  • Distributed Computing System
  • Hub (Computing)
  • Pervasive Computing
  • Ubicomp
  • Distributed Computing System
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *