Uninstaller

Định nghĩa Uninstaller là gì?

UninstallerUninstaller. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Uninstaller - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Uninstaller? - Definition

Understanding the Uninstaller

Thuật ngữ liên quan

  • Microsoft Windows
  • Application Software
  • Windows Registry
  • Software
  • App
  • Software Package
  • Data
  • Operating System (OS)
  • Autonomic Computing
  • Windows Server

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *