Value Type

Định nghĩa Value Type là gì?

Value TypeLoại giá trị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Value Type - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một kiểu giá trị trong việc lập trình máy tính là một đối tượng được mã hóa có liên quan đến việc phân bổ bộ nhớ trực tiếp, nơi nó được tạo ra. các loại giá trị thường tương phản với các loại tài liệu tham khảo mà thay vì đóng vai trò như con trỏ đến một giá trị được lưu trữ ở đâu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cách khác để nói về kiểu giá trị là họ đang 'lưu trữ nơi chúng được định nghĩa’với các loại cụ thể của cấp phát bộ nhớ.

What is the Value Type? - Definition

A value type in computer programming is a coded object that involves memory allocation directly where it is created. Value types are commonly contrasted to reference types that instead act as pointers to a value that is stored elsewhere.

Understanding the Value Type

Another way to talk about value types is that they are 'stored where they are defined,’ with specific types of memory allocation.

Thuật ngữ liên quan

  • Reference Type
  • Memory Allocation
  • Managed Heap
  • Variable
  • Boolean Logical Operator
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *