Vmware Server

Định nghĩa Vmware Server là gì?

Vmware ServerVMware server. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Vmware Server - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

VMware Server là một phần mềm máy chủ ảo hóa miễn phí, cho phép người quản trị hệ thống để phân vùng một máy chủ vật lý đơn lẻ thành nhiều máy ảo.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

VMware, Inc là một trong những công ty lớn nhất sản xuất các loại khác nhau của phần mềm và các sản phẩm cho ảo hóa. VMware Server là một trong những sản phẩm của mình.

What is the Vmware Server? - Definition

VMware Server is a free server-virtualization software, which allows the system administrators to partition a single physical server into multiple virtual machines.

Understanding the Vmware Server

VMware, Inc. is one of the largest companies producing different kinds of software and products for virtualization. VMware Server is one of its products.

Thuật ngữ liên quan

  • VMware
  • VMware ESX
  • Virtualization
  • Freeware
  • Server Virtualization
  • VMware VCenter Server
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *