Voice Over Internet Protocol Gateway (VoIP Gateway)

Định nghĩa Voice Over Internet Protocol Gateway (VoIP Gateway) là gì?

Voice Over Internet Protocol Gateway (VoIP Gateway)Voice Over Internet Protocol Gateway (VoIP Gateway). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Voice Over Internet Protocol Gateway (VoIP Gateway) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Voice over Internet Protocol (VoIP) cửa ngõ là một thiết bị chuyển đổi tín hiệu analog sang kỹ thuật số điện thoại. Sau khi chuyển đổi tín hiệu, các cửa ngõ VoIP tổ chức nó thành các gói dữ liệu và mã hóa nó để truyền. các nhà cung cấp VoIP sử dụng cổng VoIP cho chuyển và mạng lưới giao tiếp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

VoIP gateway bao gồm các tính năng sau:

What is the Voice Over Internet Protocol Gateway (VoIP Gateway)? - Definition

Voice over Internet Protocol (VoIP) gateway is a device that converts analog telephony signals to digital. After converting the signal, the VoIP gateway organizes it into data packets and encrypts it for transmission. VoIP vendors use VoIP gateways for switched and network interfacing.

Understanding the Voice Over Internet Protocol Gateway (VoIP Gateway)

VoIP gateways include the following features:

Thuật ngữ liên quan

  • Skype
  • Voice Over Instant Messenger (VoIM)
  • Voice Over Internet Protocol (VoIP) Packet Loss
  • Gateway
  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • Packet
  • Digital Transmission Content Protection Over Internet Protocol (DTCP-IP)
  • Voice Over Wireless Fidelity (VoWi-Fi)
  • Wideband
  • Autonomous System Number (ASN)

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *