Voice Web Application Platform (VWAP)

Định nghĩa Voice Web Application Platform (VWAP) là gì?

Voice Web Application Platform (VWAP)Giọng Nền tảng ứng dụng Web (VWAP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Voice Web Application Platform (VWAP) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Giọng Web Application Platform (VWAP) là một nền tảng phần mềm tạo điều kiện cho sự phát triển của các ứng dụng bằng giọng nói tiên tiến mã nguồn mở cho các doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ. VWAP được cấp bằng sáng chế bởi Telera, được mua lại bởi Sony Ericsson vào năm 2002.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

VWAP sử dụng các công cụ như VoiceXML (VXML) để tạo điều kiện tiếp cận với nội dung Web bằng cách điện thoại truyền thống. Khả năng mở rộng của VWAP làm giảm đáng kể độ phức tạp mạng tổng thể và costs.VWAP triển khai phục vụ như một nền tảng cho các dịch vụ mạng thế hệ kế tiếp (NGN) bằng giọng nói, bao gồm những điều sau đây:

What is the Voice Web Application Platform (VWAP)? - Definition

Voice Web Application Platform (VWAP) is a software platform that facilitates the development of advanced open-source voice applications for enterprises and service providers. VWAP was patented by Telera, which was acquired by Alcatel in 2002.

Understanding the Voice Web Application Platform (VWAP)

VWAP uses tools like VoiceXML (VXML) to facilitate access to Web content by traditional phones. The scalability of VWAP significantly reduces overall network complexity and deployment costs.VWAP serves as a foundation for next-generation network (NGN) voice services, including the following:

Thuật ngữ liên quan

  • Internet Protocol (IP)
  • Interactive Voice Response (IVR)
  • Platform
  • Platform as a Service (PaaS)
  • Software
  • Open Source
  • Open-Source Tools
  • Network
  • Internet Service Provider (ISP)
  • Hacking Tool

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *