Web Client

Định nghĩa Web Client là gì?

Web ClientWeb Client. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Web Client - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các khách hàng Web là một thành phần client-side trong Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE), một mô hình ứng dụng nhiều tầng phân phối sử dụng cho việc xây dựng và phát triển các ứng dụng doanh nghiệp. các thành phần client-side thường các ứng dụng máy tính chạy trên máy tính của người dùng và kết nối đến một máy chủ. Các thành phần này thực hiện các thao client-side như họ có thể cần truy cập vào thông tin có sẵn chỉ về phía khách hàng, giống như người dùng nhập vào, hoặc vì máy chủ thiếu sức mạnh xử lý cần thiết trong các hoạt động đó. J2EE bao gồm một client-tier, Web tầng, kinh doanh tầng, và hệ thống thông tin doanh nghiệp (EIS) -tier. Thành phần mà chạy về phía khách hàng của một máy là những thành phần client-tier.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thành phần client-tier có thể là một ứng dụng hoặc Web client. Một khách hàng Web chứa hai phần: các trang Web động và trình duyệt Web. trang Dynamic Web được tạo ra bởi các thành phần chạy trong tầng Web, và một trình duyệt Web cung cấp các trang web nhận được từ khách hàng server.A web cũng được biết đến như một khách hàng mỏng bởi vì nó không thực hiện các hoạt động nặng như cơ sở dữ liệu truy vấn, thực hiện nhiệm vụ kinh doanh phức tạp, hoặc kết nối với các ứng dụng cũ. hoạt động nặng được thực hiện bởi các máy chủ J2EE, đó là an toàn, nhanh chóng và đáng tin cậy.

What is the Web Client? - Definition

The Web client is a client-side component within the Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE), a distributed multi-tiered application model used for building and developing enterprise applications. Client-side components are typically computer applications running on a user's computer and connect to a server. These components perform client-side operations as they might need access to information available only on the client side, like user input, or because the server lacks the processing power necessary in such operations. J2EE is comprised of a client-tier, Web-tier, business-tier, and enterprise information system (EIS)-tier. Components that run on the client side of a machine are client-tier components.

Understanding the Web Client

A client-tier component may be an application or Web client. A Web client contains two parts: dynamic Web pages and the Web browser. Dynamic Web pages are produced by components that run in the Web tier, and a Web browser delivers Web pages received from the server.A Web client is also known as a thin client because it does not execute heavy-duty operations such as querying databases, performing complex business tasks, or connecting to legacy applications. Heavy-duty operations are performed by the J2EE server, which is secure, fast, and reliable.

Thuật ngữ liên quan

  • .NET Framework (.NET)
  • Enterprise Information System Tier (EIS)
  • Thin Client
  • Fat Client
  • Web Page (page)
  • Server
  • Database (DB)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *