Web Services Business Process Execution Language (WS-BPEL)

Định nghĩa Web Services Business Process Execution Language (WS-BPEL) là gì?

Web Services Business Process Execution Language (WS-BPEL)Web Services Business Process Execution Language (WS-BPEL). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Web Services Business Process Execution Language (WS-BPEL) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Web Services Business Process Execution Language (WS-BPEL) là một ngôn ngữ lập trình, như Extensible Markup Language (XML), cho phép xác định và tạo ra các quy trình kinh doanh như các dịch vụ Web.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

WS-BPEL được thiết kế để xác định quy trình kinh doanh và các giao dịch liên quan đến các dịch vụ web hoặc các ứng dụng. Này áp dụng cho quá trình thực thi trực tiếp và hỗ trợ quá trình trừu tượng hay quá trình kinh doanh / giao dịch như một toàn thể. Nó cũng kết hợp một đặc điểm kỹ thuật cho việc tạo và quản lý các quy trình kinh doanh tương tác với nhau mà có hoặc là bên ngoài để giao dịch kinh doanh chính.

What is the Web Services Business Process Execution Language (WS-BPEL)? - Definition

Web Services Business Process Execution Language (WS-BPEL) is a programming language that, like Extensible Markup Language (XML), enables the defining and creation of business processes as Web services.

Understanding the Web Services Business Process Execution Language (WS-BPEL)

WS-BPEL was designed to define business processes and transactions associated with Web services or applications. This applies to directly executable processes and supporting abstract processes or the business process/transaction as a whole. It also incorporates a specification for the creation and management of business processes that interact with or are external to primary business transactions.

Thuật ngữ liên quan

  • Extensible Markup Language (XML)
  • WS Transaction
  • Web Services Description Language (WSDL)
  • Business Process
  • Organization For The Advancement Of Structured Information Standards (OASIS)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *