Wireless Local Area Network Security (WLAN Security)

Định nghĩa Wireless Local Area Network Security (WLAN Security) là gì?

Wireless Local Area Network Security (WLAN Security)Wireless Local Area Network Security (WLAN an). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wireless Local Area Network Security (WLAN Security) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Wireless địa phương là an ninh mạng (bảo mật WLAN) là một hệ thống an ninh được thiết kế để bảo vệ mạng khỏi các lỗ hổng bảo mật mà được truyền không dây là nhạy cảm. Đây là loại an ninh là cần thiết vì các tín hiệu WLAN không có giới hạn ranh giới vật lý, và có xu hướng truy cập bất hợp pháp đối với tài nguyên mạng, kết quả là dễ bị tổn thương của dữ liệu cá nhân và bí mật. Mạng lưới hoạt động và tính sẵn sàng cũng có thể bị tổn hại trong trường hợp của một khóa nòng bảo mật WLAN. Để giải quyết những vấn đề này, xác thực khác nhau, mã hóa, tàng hình và các kỹ thuật kiểm soát hành chính khác được sử dụng trong mạng WLAN. Kinh doanh và công ty mạng WLAN nói riêng đòi hỏi các biện pháp an ninh thích hợp để phát hiện, ngăn chặn và piggybackers khối, nghe trộm và những kẻ xâm nhập khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

An ninh vẫn là một mối quan tâm lớn trong mạng WLAN trên toàn cầu. Trong khi các mạng không dây cung cấp sự tiện lợi và linh hoạt, họ cũng tăng lỗ hổng mạng. các mối đe dọa bảo mật như truy cập trái phép, tấn công từ chối dịch vụ, IP và MAC giả mạo, phiên tặc và nghe trộm tất cả có thể là vấn đề đối với mạng WLAN. Để đối phó với những mối đe dọa, nhiều xác thực và mã hóa kỹ thuật tiêu chuẩn được kết hợp với cơ chế kiểm soát quyền truy cập khác. Các giao thức này, các thiết bị và kỹ thuật bảo vệ chung là WLAN một mức độ mà bằng và thậm chí vượt quá an ninh mạng LAN có dây. Một số trong những công nghệ được sử dụng trong bảo mật WLAN bao gồm:

What is the Wireless Local Area Network Security (WLAN Security)? - Definition

Wireless local are network security (WLAN security) is a security system designed to protect networks from the security breaches to which wireless transmissions are susceptible. This type of security is necessary because WLAN signals have no physical boundary limitations, and are prone to illegitimate access over network resources, resulting in the vulnerability of private and confidential data. Network operations and availability can also be compromised in case of a WLAN security breech. To address these issues, various authentication, encryption, invisibility and other administrative controlling techniques are used in WLANs. Business and corporate WLANs in particular require adequate security measures to detect, prevent and block piggybackers, eavesdroppers and other intruders.

Understanding the Wireless Local Area Network Security (WLAN Security)

Security has remained a major concern in WLANs around the globe. While wireless networks provide convenience and flexibility, they also increase network vulnerability. Security threats such as unauthorized access, denial of service attacks, IP and MAC spoofing, session hijacking and eavesdropping can all be problems for WLANs. To counter these threats, various standard authentication and encryption techniques are combined with other access control mechanisms. These protocols, devices and techniques collectively secure the WLAN a level that equals and even exceeds wired LAN security. Some of the technologies employed in WLAN security include:

Thuật ngữ liên quan

  • Hotspot
  • IEEE 802.1X
  • Wireless Local Area Network (WLAN)
  • Networking
  • Wireless
  • Local Area Network (LAN)
  • Wide Area Network (WAN)
  • Microcom Networking Protocol (MNP)
  • Internet Protocol (IP)
  • Information Assurance (IA)

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *