ABC analysis

Định nghĩa ABC analysis là gì?

ABC analysisPhân tích ABC. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ ABC analysis - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phân tích của một loạt các mặt hàng có mức độ khác nhau có ý nghĩa và cần được xử lý hoặc kiểm soát khác nhau. Nó là một hình thức phân tích Pareto trong đó các mặt hàng (như các hoạt động, khách hàng, tài liệu, hàng tồn kho, vùng lãnh thổ bán hàng) được nhóm lại thành ba loại (A, B, và C) theo thứ tự tầm quan trọng ước tính của họ. mục 'A' là rất quan trọng, 'B' mục rất quan trọng, mục 'C' là nhẹ quan trọng. Ví dụ, khách hàng tốt nhất người chịu thua doanh thu cao nhất được cho 'A' đánh giá, thường được phục vụ bởi người quản lý bán hàng, và nhận được sự chú ý nhất. 'B' và 'C' khách hàng bảo đảm dần ít quan tâm và được phục vụ cho phù hợp.

Definition - What does ABC analysis mean

An analysis of a range of items that have different levels of significance and should be handled or controlled differently. It is a form of Pareto analysis in which the items (such as activities, customers, documents, inventory items, sales territories) are grouped into three categories (A, B, and C) in order of their estimated importance. 'A' items are very important, 'B' items are important, 'C' items are marginally important. For example, the best customers who yield highest revenue are given the 'A' rating, are usually serviced by the sales manager, and receive most attention. 'B' and 'C' customers warrant progressively less attention and are serviced accordingly.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *