ABC inventory classification

Định nghĩa ABC inventory classification là gì?

ABC inventory classificationPhân loại hàng tồn kho ABC. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ ABC inventory classification - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kiểm soát hàng tồn kho dựa trên một hình thức phân tích Pareto. Các mặt hàng tồn kho được chia thành ba loại (A, B, và C), theo một tiêu chuẩn như thế hệ doanh thu, doanh thu, hoặc giá trị. Thông thường, các mục 'A' đại diện cho 20 phần trăm về số lượng và 75 đến 80 phần trăm về giá trị. Còn được gọi là phân tích giá trị sử dụng. Xem thêm phân tích ABC.

Definition - What does ABC inventory classification mean

Inventory control based on a form of Pareto analysis. The inventory items are divided into three categories (A, B, and C), according to a criterion such as revenue generation, turnover, or value. Typically, 'A' items represent 20 percent in terms of quantity and 75 to 80 percent in terms of the value. Also called usage value analysis. See also ABC analysis.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *