Abiotic

Định nghĩa Abiotic là gì?

AbioticVô sinh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Abiotic - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Yếu tố phi sinh học (ví dụ như ánh sáng mặt trời), vật liệu (như sulfur dioxide), hoặc quá trình (như thủy phân) mà có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hay không sống thành phần của hệ sinh thái. Đối diện của sinh vật.

Definition - What does Abiotic mean

Non-biological factor (such as sunlight), material (such as sulfur dioxide), or process (such as hydrolysis) which can affect living or non-living constituents of an ecosystem. Opposite of biotic.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *