Abnormal shrinkage

Định nghĩa Abnormal shrinkage là gì?

Abnormal shrinkageCo rút bất thường. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Abnormal shrinkage - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giảm đáng kể trong hàng tồn kho của công ty ghi trên tài khoản của mình mà có thể dẫn đến mất bất thường vượt quá mức cho phép. Việc giảm có thể là do trộm cắp, mất mát hoặc kế toán sai sót.

Definition - What does Abnormal shrinkage mean

A significant reduction in a company's inventory recorded on its accounts that may lead to abnormal loss exceeding the allowable level. The reduction may be caused by theft, loss or accounting errors.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *