Abnormal spoilage

Định nghĩa Abnormal spoilage là gì?

Abnormal spoilageHư hỏng bất thường. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Abnormal spoilage - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khi một sự mất mát của hàng tồn kho xảy ra trong quá trình sản xuất. Ví dụ, đồ chơi mà lẽ ra phải được bọc bằng một lớp sơn màu xanh thay vì có sơn màu đỏ áp dụng cho chúng bằng một máy nhà máy.

Definition - What does Abnormal spoilage mean

When a loss of inventory occurs during manufacturing processes. For example, toys that should have been coated with a blue paint instead had red paint applied to them by a factory machine.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *