About

Định nghĩa About là gì?

AboutTrong khoảng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ About - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Không phải là rất chính xác. Trong chứng từ thương mại, 'about' được thực hiện để có nghĩa là một sự khác biệt (dung sai) không nhiều hơn hoặc ít hơn 10 phần trăm của số tiền, số lượng, hoặc đơn giá quy định. Xem thêm xấp xỉ.

Definition - What does About mean

Not very exact. In commercial documents, 'about' is taken to mean a difference (tolerance) not more or less than 10 percent of the stipulated amount, quantity, or unit price. See also approximately.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *