Absolute frequency

Định nghĩa Absolute frequency là gì?

Absolute frequencyTần số tuyệt đối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Absolute frequency - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tổng số các phép thử và quan sát trong một khoảng thời gian đặt, thu thập vào thùng tần số mà được nhóm lại theo dữ liệu loại trừ lẫn nhau.

Definition - What does Absolute frequency mean

The total number of trials and observations within a set time span, collected into frequency bins which are grouped by mutually exclusive data.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *