Accrual principle

Định nghĩa Accrual principle là gì?

Accrual principleNguyên tắc dồn tích. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accrual principle - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khái niệm kế toán cơ bản mà công nhận lag thời gian giữa bán hàng và mua hàng trên một mặt, và thu nộp tiền mặt khác. Nó tạo thành một phần quan trọng của GAAP, và cho phép so sánh có ý nghĩa dựa trên hoạt động thực tế của doanh nghiệp không bị ảnh hưởng bởi thời gian thanh toán. Theo nguyên tắc này, doanh thu và chi phí được lấy tài khoản của trong giai đoạn chiếm trong đó chúng xảy ra (và được bao gồm trong báo cáo thu nhập trong thời gian đó), có hoặc không bằng tiền mặt đã được nhận hoặc trả. Còn được gọi là khái niệm dồn tích. Xem các khái niệm cũng chiếm.

Definition - What does Accrual principle mean

Fundamental accounting concept which recognizes the time lag between sales and purchases on one hand, and collection and payment of cash on the other. It forms an important part of the GAAP, and permits meaningful comparisons based on the actual operations of the business undisturbed by the timing of payments. Under this principle, sales and expenses are taken account of in the accounting period in which they occur (and are included in the income statement for that period), whether or not cash was received or paid out. Also called accrual concept. See also accounting concepts.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *