Absolute interest

Định nghĩa Absolute interest là gì?

Absolute interestQuan tâm tuyệt đối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Absolute interest - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lợi thế, lợi nhuận, phải, hoặc chia sẻ (không giống như một sự quan tâm phát sinh thêm) không phụ thuộc vào điều kiện nào. Xem sự quan tâm cũng trao.

Definition - What does Absolute interest mean

Advantage, profit, right, or share that (unlike a contingent interest) is not subject to any condition. See also vested interest.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *