Absolute performance standard

Định nghĩa Absolute performance standard là gì?

Absolute performance standardTiêu chuẩn hiệu suất tuyệt đối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Absolute performance standard - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong quản lý chất lượng, tiêu chuẩn (chẳng hạn như không khuyết tật) có thể đạt được chỉ trong lý thuyết nhưng hữu ích trong việc đo lường sự tiến bộ của tổ chức đối với mức độ ngày càng cao hơn của tính hiệu quả và hiệu quả.

Definition - What does Absolute performance standard mean

In quality control, a standard (such as zero defects) achievable only in theory but useful in measuring the organization's progress toward ever-higher levels of effectiveness and efficiency.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *