Absolute physical life

Định nghĩa Absolute physical life là gì?

Absolute physical lifeĐời sống vật chất tuyệt đối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Absolute physical life - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tuổi thọ của một tài sản vật chất, mà kết thúc khi giá trị tài chính của nó đã khấu hao để không hoặc công nghệ cơ bản của nó đã trở nên lỗi thời; dùng để đo nguy cơ đất bị thu hồi.

Definition - What does Absolute physical life mean

Life span of a physical asset, which ends when its financial value has depreciated to zero or its underlying technology has become obsolete; used to measure the risk of acquired assets.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *