Absolute privilege

Định nghĩa Absolute privilege là gì?

Absolute privilegeĐặc quyền tuyệt đối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Absolute privilege - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Privilege bảo vệ người sở hữu nó từ tất cả các thiệt hại phát sinh từ bất kỳ hành động hoặc không hành động. Xem thêm đặc quyền đủ điều kiện.

Definition - What does Absolute privilege mean

Privilege that protects its holder from all harms arising from any action or inaction. See also qualified privilege.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *