Absorbed business

Định nghĩa Absorbed business là gì?

Absorbed businessKinh doanh hấp thụ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Absorbed business - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Công ty đã được sáp nhập vào một công ty khác trong đó nó không phải là một cách bình đẳng.

Definition - What does Absorbed business mean

Company that has been merged into another company of which it is not on an equal footing.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *