Account title

Định nghĩa Account title là gì?

Account titleTiêu đề tài khoản. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Account title - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tên áp dụng cho một tài khoản được sử dụng bởi các nhà quản lý kế toán và đề cập đến nó. Tài khoản chung các ký hiệu số để quản lý dễ dàng hơn, đặc biệt là khi một tổ chức có một số lượng lớn các tài khoản, nhưng tiêu đề tài khoản thường được sử dụng trong cuộc trò chuyện để dễ tham khảo.

Definition - What does Account title mean

The name applied to an account that is used by accountants and managers to refer to it. Accounts generally have numerical designations for easier management, particularly when an organization has a large number of accounts, but account titles are often used in conversation for ease of reference.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *