Accountee

Định nghĩa Accountee là gì?

AccounteeAccountee. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accountee - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho bên tài khoản.

Definition - What does Accountee mean

Alternative term for account party.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *