Accountholder authentication value (AAV)

Định nghĩa Accountholder authentication value (AAV) là gì?

Accountholder authentication value (AAV)Giá trị xác thực giữ sổ (AAV). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accountholder authentication value (AAV) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một mã an ninh ban hành như một phần của ứng dụng thanh toán an toàn Mastercard của (SPA) để các nhà cung cấp xác minh thẻ tín dụng của bên thứ ba. Mã này kết nối thông tin nhận dạng cá nhân về chủ thẻ để thanh toán điện tử cụ thể.

Definition - What does Accountholder authentication value (AAV) mean

A security code issued as part of Mastercard's secure payment application (SPA) to third party credit card verification vendors. The code connects personal identity information about the cardholder to the specific electronic payment.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *