Accounting based incentive

Định nghĩa Accounting based incentive là gì?

Accounting based incentiveChiếm ưu đãi dựa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accounting based incentive - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại bồi thường được trao cho một số giám đốc điều hành cao cấp của công ty được xác định bởi những đóng góp trực tiếp của họ trong việc giúp đỡ các cấp độ công ty đáp ứng cụ thể của lợi nhuận và cổ phần trở lại công bằng.

Definition - What does Accounting based incentive mean

A type of compensation that is given to certain high ranking executives of companies that is determined by their direct contributions in helping the company meet specific levels of earnings and stock share equity return.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *