Accounting cycle

Định nghĩa Accounting cycle là gì?

Accounting cycleChu kỳ kế toán. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accounting cycle - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trình tự của sáu bước trong việc xử lý các giao dịch tài chính (kể từ khi xảy ra để đưa chúng vào báo cáo tài chính) liên quan đến kỳ kế toán. Những bước này bao gồm: (1) phân tích các giao dịch khi chúng xảy ra, (2) ghi lại chúng trong các tạp chí, (3) ghi nợ gửi bài và tín dụng từ các bút toán vào sổ cái tổng hợp, (4) điều chỉnh các tài sản có một sự cân bằng thử nghiệm, ( 5) chuẩn bị báo cáo tài chính, và (6) đóng các tài khoản tạm thời.

Definition - What does Accounting cycle mean

The sequence of six steps in the processing of financial transactions (from the time they occur to their inclusion in financial statements) pertaining to an accounting period. These steps are: (1) analyzing the transactions as they occur, (2) recording them in the journals, (3) posting debits and credits from journal entries to the general ledger, (4) adjusting the assets with a trial balance, (5) preparing financial statements, and (6) closing the temporary accounts.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *