Assignable contract

Định nghĩa Assignable contract là gì?

Assignable contractHợp đồng chuyển nhượng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assignable contract - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hợp đồng bao gồm một điều khoản cho phép chủ sở hữu để cung cấp cho các quyền và nghĩa vụ đối với một chủ sở hữu mới, ai cũng sẽ nhận được bất kỳ lợi ích theo hợp đồng trước khi nó đóng cửa. Hợp đồng giao dịch nhiều nhất trao đổi là không thể chuyển nhượng.

Definition - What does Assignable contract mean

Contract which includes a clause that allows owner to give the rights and obligations to a new owner, who will also receive any benefits under the contract before it closes. Most exchange traded contracts are not assignable.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *