Accounting equation

Định nghĩa Accounting equation là gì?

Accounting equationPhương trình tính toán. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accounting equation - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu của chủ sở hữu. Phương trình cơ bản nhất của hệ thống sổ sách kế toán kép, nó thể hiện mối quan hệ giữa những gì đang sở hữu và những gì đang còn nợ bởi một thực thể.

Definition - What does Accounting equation mean

Assets = liabilities + owners' equity. The most fundamental equation of double-entry bookkeeping system, it expresses the relationship between what is owned and what is owed by an entity.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *