Accounting manual

Định nghĩa Accounting manual là gì?

Accounting manualThủ công chiếm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accounting manual - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cuốn sách với các chính sách, thủ tục, tiêu chuẩn, và hướng dẫn cho các kế toán viên của sở hữu cá nhân hoặc công ty.

Definition - What does Accounting manual mean

A book with the policies, procedures, standards, and guidelines for the accountants of an individual proprietorship or company.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *