Accounting model

Định nghĩa Accounting model là gì?

Accounting modelMô hình kế toán. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accounting model - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tập hợp các giả định cơ bản, khái niệm, nguyên tắc và thủ tục xác định các phương pháp nhận biết, ghi âm, đo lường và báo cáo các giao dịch tài chính của một tổ chức.

Definition - What does Accounting model mean

Set of basic assumptions, concepts, principles and procedures that determine the methods of recognizing, recording, measuring and reporting an entity's financial transactions.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *