Accounting policies

Định nghĩa Accounting policies là gì?

Accounting policiesChiếm chính sách. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accounting policies - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nguyên tắc, quy tắc và thủ tục lựa chọn, và theo một cách nhất quán, bởi sự quản lý của một tổ chức (đơn vị kế toán) trong việc chuẩn bị và báo cáo báo cáo tài chính. chính sách kế toán cụ thể đối phó với các vấn đề như củng cố tài khoản, phương pháp khấu hao, uy tín, giá hàng tồn kho, và nghiên cứu và phát triển chi phí. chính sách kế toán phải được công bố trong báo cáo tài chính hàng năm. Xem thêm tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu.

Definition - What does Accounting policies mean

Principles, rules and procedures selected, and consistently followed, by the management of an organization (the accounting entity) in preparing and reporting the financial statements. Accounting policies deal specifically with matters such as consolidation of accounts, depreciation methods, goodwill, inventory pricing, and research and development costs. Accounting policies must be disclosed in the annual financial statements. See also summary of significant accounting policies.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *