Accounting principles board

Định nghĩa Accounting principles board là gì?

Accounting principles boardNguyên tắc kế toán ban. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accounting principles board - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hội đồng quản trị của Viện Mỹ Kế toán Công chứng (AICPA), nhà xuất bản ban đầu của GAAP. Thay thế bởi Ban Tiêu chuẩn Kế toán tài chính Năm 1973.

Definition - What does Accounting principles board mean

Board of the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), the original publisher of GAAP. Replaced by Financial Accounting Standards Board In 1973.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *