Article XII company

Định nghĩa Article XII company là gì?

Article XII companyĐiều XII công ty. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Article XII company - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một công ty đầu tư chuyên về ngân hàng quốc tế, điều lệ theo Điều XII của Luật Ngân hàng Nhà nước New York. Điều XII công ty cũng giống như các công ty khác tạo điều kiện trao đổi ngoại tệ và thực hiện các giao dịch ngân hàng quốc tế, nhưng họ thường không chứng khoán riêng và không được phép nhận tiền gửi ở bang New York.

Definition - What does Article XII company mean

An investment company specializing in international banking, chartered under Article XII of New York State Banking Law. Article XII companies are like other companies that facilitate foreign currency exchanges and execute international banking transactions, but they typically do not own equities and are not allowed to accept deposits in the State of New York.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *