Accounting Research Bulletin (ARB)

Định nghĩa Accounting Research Bulletin (ARB) là gì?

Accounting Research Bulletin (ARB)Kế toán Research Bulletin (ARB). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accounting Research Bulletin (ARB) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Những tài liệu này nhấn mạnh các nguyên tắc và thông lệ được sử dụng bởi Viện Kế toán Công chứng Mỹ 1953-1959 chiếm.

Definition - What does Accounting Research Bulletin (ARB) mean

These documents highlighted accounting principles and practices used by the American Institute of Certified Public Accountants from 1953 to 1959.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *