Accounting Standards Board (ASB)

Định nghĩa Accounting Standards Board (ASB) là gì?

Accounting Standards Board (ASB)Ban Chuẩn mực Kế toán (ASB). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accounting Standards Board (ASB) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tổ chức Anh (tương tự như Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Mỹ tài chính) chịu trách nhiệm soạn thảo và thiết lập các tiêu chuẩn kế toán. ASB là một chi nhánh của Hội đồng báo cáo tài chính; một trong các ủy ban của nó xuất bản Chuẩn mực kế toán quốc tế.

Definition - What does Accounting Standards Board (ASB) mean

UK organization (similar to the US Financial Accounting Standards Board) responsible for drafting and establishing accounting standards. ASB is a subsidiary of Financial Reporting Council; one of its committees publishes the International Accounting Standards.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *