Accounting theory

Định nghĩa Accounting theory là gì?

Accounting theoryLý thuyết chiếm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accounting theory - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một kỷ luật đối với nghiên cứu nghiên cứu về các phương pháp, giả định và các khuôn khổ các nguyên tắc kế toán tài chính.

Definition - What does Accounting theory mean

A discipline of study which examines the methodologies, assumptions and frameworks of financial accounting principles.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *