Accredited advisor in insurance

Định nghĩa Accredited advisor in insurance là gì?

Accredited advisor in insuranceChuyên gia tư vấn được công nhận trong bảo hiểm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accredited advisor in insurance - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một đại lý hoặc cá nhân khác, những người đã hoàn thành ba kỳ thi quản lý bởi Viện Bảo hiểm of America.

Definition - What does Accredited advisor in insurance mean

An agent or other individual who has completed the three exams administered by the Insurance Institute of America.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *